یدالله اسدپور

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

نظرات