احد صادق دقیقی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آستانه اشرفیه

نظرات