شهاب شریعتی

مسئول مركز رشد واحدهاي فناور گیلان

 عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (از 1384)
رئیس دبیرخانه هیات امنای استان گیلان (از خرداد 1394 لغایت آذر 1395)
مدیر فنی آزمایشگاه همکار آزاد (ساها) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت) از شهریور 1394 لغایت آذر 1395)
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت) از شهریور 1393 لغایت خرداد ماه 1394)
معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان  (تیرماه 1390 لغایت مرداد ماه 1393)
همکاری با دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت به عنوان استاد مدعو (1387-1390)
همکاری با دانشگاه علوم و تحقیقات گیلان به عنوان استاد مدعو (1389-1393)
همکاری با گروه شیمی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به عنوان استاد مدعو (1383-1384)
همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری به عنوان استاد مدعو (1383-1384)
مشاور شرکت خاک آزما نگین (1386-1382)
 

عضویت در شوراها و کمیته‌ها

عضو کمیته سامانه آزمایشگاهی استانی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان (اردیبهشت 1394 تاکنون)
عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان (مرداد 1394 تاکنون)
عضو کمیته برنامه ریزی و بودجه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان (مهر 1394 تاکنون)
رییس کمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان (شهریور 1394 لغایت آذر 95)
عضو کمیته تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان (مرداد 1394 تاکنون)
دبیر کمیته انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان (شهریور 1394 لغایت آذر 95)
عضو شورای قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان (1394لغایت آذر 95)
عضو کمیته اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان (از 1393)‏
رئیس کمیته معاونین دانشجویی منطقه17 دانشگاه آزاد اسلامی (1391-1393)
عضو کمیته تخصصی خدمات آموزشی منطقه17 دانشگاه آزاد اسلامی (خرداد 1391 لغایت 1392)
عضو کمیته راهبری فناوری و اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (1392 لغایت مرداد ماه 1393)
عضو کمیته طرح و برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (1392 لغایت مرداد ماه 1393)
عضو کمیته نظارت و کمک به استقرار شرکت‌های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (اردیبهشت1393 لغایت مرداد ماه 1393)
عضو کمیته تجدید نظر انضباطی دانشجویی منطقه17 دانشگاه آزاد اسلامی (1391-1393)
رییس شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (1390 لغایت مرداد ماه 1393)
رییس کمیته انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (1390 لغایت مرداد ماه 1393)
نایب رییس ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه (1390 لغایت مرداد ماه 1393)
عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (1389 لغایت 1393)
عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (1390 لغایت مرداد ماه 1393)
عضو شورای آموزشی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (1393 تاکنون)
عضو کمیته ICT دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (بهمن 1390 لغایت مردادماه 1393)
عضو مدعو شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص واحد رشت (1393-1394)
عضو کمیته تخصصی تحصیلات تکمیلی گروه شیمی دانشگاه آزاد رشت

نظرات