مجتبی خوش روش

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور ساري

نظرات