مجید یوسفی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان نوشهر

نظرات