ابراهیم اسمعیلی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آمل

کارشناسی ارشد شیمی -مدرس نانو تکنولوژی -کارشناس و مدیر مراکز پژوهشی تحقیقاتی- عضو و دبیر اجرایی کارگروه کشوری زیست فناوری دانش اموزی

نظرات