مجید شمسی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوري مرکزی

نظرات