جعفر نظام دوست

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان محلات و نیم ور

نظرات