علی کاظمی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تفرش

نظرات