فریده ایزدی

مسئول مركز رشد واحدهاي فناور شهرستان كبودرآهنگ

نظرات