کبری شایگانی گنجو

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان رزن

نظرات