کاظم حاجی حسینی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد

نظرات