علی اصغر قیومی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان ابركوه

نظرات