مهدی ناظمی اردکانی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان اردكان

نظرات