سعید شاوردی

مشاوره مدیریت نوآوری و استراتژی‌های نوآورانه

مشاور تیوان

نظرات