نیما نامداری

معاون توسعه و نوآوری ارتباط فردا

نظرات