امین آقاجانی

مشاور فنی

مدیرعامل

شرکت فناوری همراه پیدا

نظرات