مریم رضوانی

مترجم رسمی, مترجم غیررسمی

سابقه بیش از ۵ سال در ترجمه انواع متون تخصصی

نظرات