اکبر عبداللهی اصل

رئیس هیئت مدیره

داروساز و PhD مدیریت اقتصاد دارو - علوم پزشکی تهران - مدیر عامل شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا

نظرات