میرعماد سلیمانیان

هم بنیان گذار و عضو هیئت مدیره

PhD Bussiness Marketing - British Columbia

نظرات