عارف سلیمانیان

هم بنیان گذار و مدیرعامل

MBA - دانشگاه صنعتی شریف

نظرات