محسن خطیبی

عضو هیئت مدیره

پزشک و PhD مدیریت اقتصاد دارو - علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

نظرات