ماندانا حسن زاد

متخصص ژنتیک

PhD ژنتیک مولکولی - معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی فردی، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم - دانشگاه علوم پزشکی تهران

نظرات