محمد علی میرزایی خلیل آبادی

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه هرمزگان

نظرات