بابک شاه‌منصوری

مشاور

بنیان‌گذار گروه آموزشی و پژوهشی آسمان در دانشگاه شریف؛ بنیان‌گذار موسسه برنا روایت‌گر نوجوانی؛ کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه مک‌گیل

نظرات