محمدعلی اسماعیل زاده

مشاور

مدیر گروه آموزشی و پژوهشی آسمان در دانشگاه شریف؛ رئیس هیات مدیره موسسه حامیان فردا؛دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه شهیدبهشتی

نظرات