سحر بختیاری

مدیر، موسس گروه و نظارت بر روند اجرایی و تعیین نقش اعضای گروه

نظرات