نازنین براتی

کارشناس محتوا، تهیه و نگارش و نظارت بر محتوای مورد استفاده در دستگاه

نظرات