لاله ملازاده

مدیرعامل و بنیانگذار، مدیر استراتژی

نظرات