کامران ایوبی

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان

نظرات