زهرا پویافر

مدیر نمایندگی شمال کشور

سرکار خانم پویافر؛ دارای مدرک دکتری آموزش زبان انگلیسی هستند. از جمله سوابق حرفه ای ایشان می توان به: موسس و مدیر موسسه ی علمی - پژوهشی علم آوران جوان و مدیر آکادمی نوآوری و کارآفرینی فردوسی در شمال کشور و نیز مدیرعامل و عضو هیات مدیره ی شرکت جوان اندیشان پویا (گردشگری و صنایع دستی) اشاره کرد.

نظرات