امیر حسین یزدی

 کارشناس ارشد حسابداری
- کارشناسی ارشد اسبق امور مالیاتی کشور
- نماینده صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر در هیئت های حل اختلاف سازمان امور مالیاتی کشور
- مشاور فعلی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در امور مالیاتی، حسابداری و حسابرسی

نظرات