مهدی کریمی تفرشی

رئیس هیات مدیره صنایع غذایی گلها

نظرات