ناصر باقرانی‌ترشیز

سوابق تحصیلی

کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد (1369-1365)
کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه شیراز(1374-1370) «تکثیر شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) با استفاده از بذر و ریزوم و واکنش جوانه‌زنی بذر آن به خراش‌دهی و درجه‌حرارت»
دکتری زراعت (گرایش اکولوژی)، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان(1392-1387) «اثر علف‌کش‌های خاک‌کاربرد بر فرآیند تثبیت بیولوژیک نیتروژن توسط جدایه‌های Bradyrhizobium japonicum در سویا»
رتبه‌های علمی

از سال 1376 تا 1392 مربی پژوهش بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

از سال 1392 تاکنون استادیار پژوهش بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

تالیف، تدوین و یا ترجمه کتاب

آقاجانی، م. ع.، یونس‌آبادی، م.، ملک‌شاکویی، ث. و باقرانی، ن. 1396. راهنمای مزرعه‌ایی شناسایی و مدیریت آفات، بیماری‌ها و علف های هرز کلزا.  انتشارات نوروزی. 239 ص.
صانعی، ج.، رضوی، س. ا.، و باقرانی، ن. 1391. سم‌شناسی کشاورزی: بیمارگر‌کش‌های گیاهی. جلد اول (تالیف). نشر پیک ریحان. 272 ص.
صانعی، ج.، قدیری راد، س.، باقرانی، ن.، نوری نیا، ع.، و رضوی، س. ا. 1389.آسیب شناسی کلزا (تالیف). نشر پیک ریحان. 272 ص.
باقرانی، ن.، و سیاهمرگویی، ا. 1388. علف های‌هرز و اهمیت آن‌ها در باغ‌های زیتون. در: صانعی، ج. (گردآورنده)،آسیب شناسی درخت زیتون. نشر پیک ریحان. 412 ص.
هزارجریبی، ا.، باقری، م.، رئیسی، س.، نوری راددوجی، ع. م.، بهمرام، ر.، کاظمی، م.، باقرانی، ن.، علوی، ج.، شهبازی، م.، سلطانی، ج.، خرمالی، س.، و فرجی، ا. 1379. کلزا: به نژادی و به زراعی. نشر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان.

نظرات