محمدعلی ناصری

رییس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

نظرات