رامین رضازاده

رامین لیسانس نرم افزار و 12 سال سابقه برنامه نویسی دارد.او همپنین پیش از این بنیانگذار ریحون بوده.

نظرات