یاشار ایمانلو

او به سیستم آموزشی اعتقادی نداشت بنابراین شروع به یادگیری از طریق موسسات و مطلالعه شخصی کرد.  به جای گذراندن زمانش در دانشگاه ها او شروع به یادگیری با ورود به محیط های کاری مختلف کرد. او هیچوقت از یادگیری چیزهای جدید خسته نمیشود.

نظرات