آرش نوروز

تجربه آرش در زمینه کامپیوتر به سال ۱۹۸۲ برمیگردد. دید وسیع و حرفه ای علوم کامپیوتر و ذوق هنری اش او را به فردی منحصر به فرد و حامی در تیم تبدیل کرده است.

نظرات