فرهاد هدایتی

او اولین شرکت خود را در سن ۲۱ سالگی تاسیس کرد ،او نویسنده چند KDE Plasma Contributor

Opensource Drupal modules ,  است و او با شرکت هایی مانند AGE entertainment, MongoDB, RetailCloud, MyCommerce, AllDealsAsia و چندین شرکت بین المللی در این ۲ سال کار کرده است.

نظرات