محمدحسن فرازمند

محمد از  دانشگاه KNTU در رشته مهندسی مواد فارغ التحصیل شد.. او تجربه های مختلفی در زمینه های روزنامه نگاری، copywriting و پادکست به کسب و کار با معامله گران متفاوت دارد. قدرت اصلی او ردیابی و دستیابی به اهداف خود است.

نظرات