امیرحسین شهروان

اعتبار او شامل مهندسی مکانیک (کارشناسی) و مدیریت کسب و کار (کارشناسی ارشد) است. شخصیت های اجتماعی او و تجربه در کسب و کار و بازاریابی نیز او را یک فرد کامل برای نقش کاری او می کند. امیر یک ورزشکار حرفه ای، متخصص در ورزش های آبی مانند شنا و غواصی است.

نظرات