مهرشاد موسی خانی

مهندس نرمافزار، چهار سال سابقه در برنامهنویسی به زبان PHP.

نظرات