سامان احمدی

مهندس الکترونیک، هفت سال سابقه در برنامهنویسی به زبان PHP.

نظرات