مهدی سامع

کارشناسی مهندسی نرمافزار، کارشناسی ارشد MBA مالی، هفت سال سابقه در تجارت الکترونیک با تمرکز بر بازاریابی دیجیتال و تحلیل اطلاعات.

نظرات