ندا رستمی

کارشناسی مهندسی نرمافزار،کارشناسی ارشد MBAکارآفرینی، هفت سال سابقه در تجارت الکترونیک با تمرکز بر بازاریابی شبکهی اجتماعی و روابط عمومی.

 

نظرات