احمدرضا صدیقی

مدیریت پروژههای بزرگ نرمافزاریکشور، بیش از بیست سال سابقهیکار مرتبط.

نظرات