فرناز ولوی

بیش از دوازده سال سابقه در مدیریت پروژه، مدیریت قراردادها، مدیریت محصول، ارتباط با مشتری در صنایع و شرکتهای گوناگون با بار لجستیکی با (بانکهای ملت و تجارت،ایرانخودرو و سایپا)

 

نظرات