فرزاد حقیقت

کارشناسی فنآوری اط عات و کارشناسی ارشد شبکههایکامپیوتری، یازده سال سابقه در معماری سیستمها و سرپرستی تیم تولید نرمافراز در شرکتهای بانکی و خودروسازی.

نظرات