آرین بهنود نژاد

دو سال سابقه در برنامه نویسی، پنج سال سابقه در طراحی نرم افزار.

نظرات