مهدی کاظمی

فارغ التحصیل علوم کامپیوتر از دانشگاه امیرکبیر، شش سال تجربه برنامه نویسی و حل مسأله ی فنآورانه.

نظرات